پستگاه مرکز خرید و فروش کالاهای دست دوم - ثبت آگهی - آگهی رایگان
همه گروه‌ها همه گروه‌ها
همه شهرها همه شهرها
ارسال آگهی رایگان
سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران ، کلید ولوم D.K
کد آگهی :‌ 10112162
شرح آگهی
شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ‎SIEMENS و ITT آلمان و OTK روسیه و در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) در تعداد طبقات و حالت‎های مختلف اعلام می‎دارد:
1. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
2. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
3. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 4 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
4. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
5. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 11 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
6. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 11 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
7. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 12 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
8. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت كشور روسیه.
9. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
10. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
11. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
12. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت كشور روسیه.
13. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
14. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
15. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت زیمنس آلمان.
16. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
17. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت كشور روسیه.
18. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت كشور روسیه.
19. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
20. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
21. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت زیمنس آلمان.
22. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت SIEMENS آلمان.
23. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت زیمنس آلمان.
24. سلكتورسوئیچ ( كلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت SIEMENS آلمان.

25. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
26. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت كشور روسیه.
27. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
28. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت ITTآلمان.
29. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
30. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
31. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت كشور روسیه.
32. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت كشور روسیه.
33. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
34. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
35. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
36. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
37. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
38. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت ITT آلمان.
39. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
40. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
41. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 4 × 3 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
42. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 6 × 2 حالته شرکت ITT آلمان.
43. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 11 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
44. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 11 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
45. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 12 × 1 حالته شرکت آی تی تی آلمان.
46. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت كشور روسیه.
47. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت ITT آلمان.
48. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت آی تی تی آلمان.

49. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 3 × 2 حالته ساخت روسیه.
50. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 3 × 3 حالته ساخت روسیه.
51. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 4 × 3 حالته شرکت ا تی کا روسیه.
52. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا روسیه.
53. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 11 × 1 حالته شرکت OTK آلمان.
54. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 11 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
55. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یك طبقه 12 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
56. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 2 × 4 حالته ساخت كشور روسیه.
57. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 3 × 3 حالته شرکت OTK آلمان.
58. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 4 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
59. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 4 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
60. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 5 × 2 حالته ساخت كشور روسیه.
61. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 6 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.
62. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 7 × 3 حالته شرکت او تی کا آلمان.
63. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) دو طبقه 12 × 2 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
64. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 12 × 2 حالته شرکت OTK آلمان.
65. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته ساخت كشور روسیه.
66. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 11 × 1 حالته ساخت كشور روسیه.
67. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 3 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
68. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) چهار طبقه 3 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.
69. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 7 × 3 حالته شرکت OTK آلمان.
70. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 6 × 2 حالته شرکت او تی کا آلمان.
71. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) پنج طبقه 10 × 1 حالته شرکت ا تی کا آلمان.
72. سلكتور سوئیچ ( كلید گردان) یازده طبقه 6 × 1 حالته شرکت OTK آلمان.

مدیر فروش : آقای مهندس طوطیان ( داخلی 206 )
تلفن : 99~36614690
همراه: 09023118834
RE206@RADELECT.COM

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، راد الکتریک

خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
WWW.RADELECT.COM

با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.
لینک کانال : https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA
شماره تلگرام: 09033910071

سلکتور زیمنس ، سلکتور سوئیچ SIEMENS، کلید گردان کاریران ، کلید ولوم D.K ، کلید ولت HIGHRATE ، سلکتور دستگاه جوش KARIRAN ، کلید آمپر پادنا الکتریک ، سر سلکتور PADENAELECTRIC ، سلکتور شارژر زیمنس ، سلکتور ترانس پله ای SIEMENS ، سلکتور ترانس بوقی کاریران ، سلکتور سوئیچ ضد انفجار D.K ، سلکتور 12 حالته HIGHRATE ، کلید سلکتور KARIRAN ، قیمت سلکتور پادنا الکتریک ، سلکتور مولتی متر PADENAELECTRIC ، سلکتور گیربکس زیمنس ، سلکتور سوئیچ تابلویی SIEMENS ،کلید گردان سلکتوری کاریران ، کلید گردان سری عمومی G پادنا الکتریک ، قیمت کلید گردان D.K ،کلید سلکتوری سه فاز HIGHRATE ،کلید گردان سه حالته زیمنس ، نقشه کلید گردان SIEMENS ، کلید گردان چیست ، انواع کلید سلکتوری کاریران
اخطار! لطفا از واریز وجه به حساب فروشندگان ناشناس قبل از دسترسی مستقیم به کالا خودداری کنید.
 
تعداد بازدید : 91
تاریخ ثبت : 1395/05/17
بروزرسانی : 1397/01/15
افزودن به علاقه‌مندی‌ها
تهران، تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی جنوبی، جنب بانک رفاه، پلاک 29، بازرگانی راد الکتریک.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پستگاه می باشد.

پستگاه ثبت آگهی رایگان خرید و فروش لوازم دست دوم، خودرو، املاک، آپارتمان، گوشی موبایل، لپ تاپ، لوازم خانگی و ...
قوانین و مقرارت پستگاه  - ضوابط حفظ حریم خصوصی - نقشه سایت - آر اس اس